Phần mềm Quản lý hiệu quả

Phần mềm Quản lý hiệu quả

Hệ thống bảng điểm cân bằng (Balance Scoredcard – BSC) là một hệ thống quản lý chiến lược dựa vào kết quả đo lường và đánh giá, được áp dụng cho mọi tổ chức. Nói một cách khác, BSC chính là phương pháp chuyển đổi tầm nhìn và chiến lược thành mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá và hoạt động cụ thể. Còn hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc KPI (hệ thống chỉ tiêu KPI) là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

Phần mềm Quản lý hiệu quả của OOC là công cụ giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thực hiện công việc KPI theo Phương pháp bảng điểm cân bằng BSC, trong đó hiệu quả được nhìn nhận từ góc độ đạt mục tiêu chiến lược. Dưới đây là giới thiệu ngắn gọn các tính năng chính của phần mềm Quản lý hiệu quả.

Tự thiết kế, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI.

●       Tự thiết lập các chỉ tiêu đo lường hiệu quả công việc BSC-KPI theo các cấp độ từ công ty đến từng cá nhân.

●       Tự thiết lập và phân quyền linh hoạt cho các tài khoản từ thiết kế, nhập, duyệt, kiểm tra và theo dõi số liệu…

●       Cách thức nhập/xuất dữ liệu khi thiết kế và xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc đơn giản bằng cách tạo trực tiếp hoặc các bằng các biểu mẫu excel được chuẩn hóa.

Thực thi và theo dõi kết quả đánh giá hiệu quả công việc theo BSC-KPI

●       Phần mềm Quản lý hiệu quả cho phép nhập và duyệt số liệu để đo lường hiệu quả công việc một cách dễ dàng và nhanh chóng.

●       Người dùng được phân quyền có thể theo dõi kết quả đánh giá hiệu quả công việc linh hoạt theo tần suất, thời gian, theo cấp độ (công ty, bộ phận, chức danh, cá nhân…)

Hệ thống báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả công việc theo BSC-KPI

●       Kết quả đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện dưới dạng dashboard với các báo cáo sinh động, đa dạng theo từng cấp độ, theo thời gian, có so sánh giữa các năm.

●       Phần mềm digiiKPI cho phép thiết lập cách thức xuất dữ liệu các báo cáo đánh giá hiệu quả công việc bằng các biểu mẫu được chuẩn hóa (excel, img, pdf)

Với các tính năng như trên, phần mềm Quản lý hiệu quả không chỉ giúp các doanh nghiệp tự thiết lập hệ thống chỉ tiêu KPI mà còn có thể theo dõi, cập nhật kết quả đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu KPI và theo dõi các báo cáo thể hiện những kết quả chỉ tiêu chính yếu nhất dưới hình thức đồ thị, dashboard, hình ảnh trực quan bất cứ lúc nào, từ bất cứ đâu. Phần mềm Quản lý hiệu quả digiiKPI sẽ hữu ích và tạo động lực tốt hơn cho cán bộ quản lý và nhân viên các bộ phận.

Kết nối
  • Phần mềm Quản lý hiệu quả digiiKPI lấy dữ liệu về cơ cấu tổ chức, hệ thống phòng, ban, chức danh và nhân sự từ các module Cơ cấu tổ chức (digiiOST)Thông tin nhân sự (digiiHRI).
  • Phần mềm Quản lý hiệu quả digiiKPI lấy thông tin từ module phần mềm giao việc digiiTASK để tính một số chỉ tiêu KPI hoặc KRI khó lượng hóa.
  • Phần mềm Quản lý hiệu quả digiiKPI trả kết quả đánh giá về module Thông tin nhân sự (digiiHRI) đồng thời cung cấp thông tin cho việc tính lương trên module C&B.

Tìm hiểu thêm về phần mềm digiiKPI của OOC qua các bài viết:

Hệ thống chỉ tiêu KPI là gì?

KPI là gì? Các bước xây dựng được KPI hiệu quả.

Đánh giá kết quả công việc theo BSC – KPI

Một số vấn đề khi triển khai hệ thống chỉ tiêu KPI

4 sai lầm phổ biến trong khi hiểu và áp dụng BSC & KPI

Thế nào là một phần mềm KPI tốt?

 

Tìm hiểu thêm về các cấu phần khác của digiiMS

Phần mềm Cơ cấu tổ chức digiiOST

Phần mềm Thông tin nhân sự digiiHRI

Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT

Phần mềm Quản lý hiệu quả digiiKPI

Phần mềm Quản lý Công việc digiiTASK

Phần mềm Quản lý Đãi ngộ digiiC&B

icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon