0963 63 60 66

Hệ thống lương 3p

10 October, 2017

Những sai lầm trong thiết kế hệ thống lương

Với phương thức xây dựng hệ thống lương như trên, nhiều doanh nghiệp đã thành công. Vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực sự hiểu […]
9 October, 2017

Lương 3P – Tạo động lực, thu hút người tài và nâng cao hiệu quả

Hệ thống lương 3P là gì? Hệ thống lương 3P là hệ thống lương được xây dựng sao cho các cấu phần thu nhập cá nhân […]