0963 63 60 66

Quản lí KPIs

3 April, 2019
Xây dựng và triển khai hệ thống KPIs trong các doanh nghiệp

Các bước phát triển xây dựng và triển khai KPIs tại các doanh nghiệp.

KPI là gì? Các chỉ số hiệu quả cốt lõi (KPIs) là các phép đo lường được sử dụng để theo dõi định kì và đánh […]