Phần mềm Quản lý đãi ngộ

Phần mềm quản lý đãi ngộ digiiC&B

Phần mềm quản lý đãi ngộ digiiC&B được xây dựng theo phương pháp trả lương 3P, liên kết chặt chẽ với các cấu phần thuộc Giải pháp digiiMS của OOC digiiMS bao gồm Cơ cấu tổ chức, Đánh giá hiệu quả công việc và Đánh giá năng lực cá nhân và Hệ thống Quản lý Hồ sơ nhân sự.

Phần mềm quản lý đãi ngộ digiiC&B hỗ trợ các doanh nghiệp phân bổ quỹ lương gắn kết chặt chẽ với mục tiêu chiến lược và chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Với bảng tính tự động, Phần mềm digiiC&B sẽ hỗ trợ hiệu quả cho công tác thiết kế và điều chỉnh hệ thống, chi tiết tính toán đến từng nhân viên.

Sử dụng hệ thống trả lương 3P tiên tiến, hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp thu hút và giữ nhân tài trong doanh nghiệp nhờ việc tạo ra sự cân bằng khi trả lương tương xứng với năng lực và kết quả công việc, đồng thời khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc do trả lương tương xứng với kết quả đóng góp của nhân viên vào kết quả chung của doanh nghiệp.

 

Tìm hiểu thêm về phương pháp trả lương 3P

Trả lương 3P là gì

Lương 3P – Tạo động lực và thu hút nhân tài

Hiểu đúng về phương pháp trả lương 3P

Sai lầm trong thiết kế hệ thống lương 3P

Sai lầm trong thiết kế hệ thống lương 3P (Kỳ 2)

 

Xem thêm thông tin về các cấu phần khác của digiiMS

Phần mềm Cơ cấu tổ chức digiiOST

Phần mềm Thông tin nhân sự digiiHRI

Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT

Phần mềm Quản lý Kết quả digiiKPI

Phần mềm Quản lý Công việc digiiTASK

icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon